Chào mừng đến với Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên trường Đại học Phú Yên!
Kế hoạch Công tác HSSV Năm học 2011 - 2012

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

NĂM HỌC 2011-2012

(Kế hoạch số 512/KH-ĐHPY ngày 08/9/2011 của Hiệu trường Trường Đại học Phú Yên)

 

           Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Căn cứ Công văn số 5687/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/8/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khoá và y tế trường học năm học 2011-2012; Trường Đại học Phú Yên xây dựng Kế hoạch công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2011-2012 như sau:

 

           I- Nhiệm vụ thường xuyên trong công tác HSSV

           Thực hiện đúng và đủ các nội dung công tác HSSV theo quy định tại Quy chế HSSV các trường ĐH, CĐ và TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

 

II- Một số nhiệm vụ cụ thể của công tác HSSV trong năm học 2011-2012

1- Công tác giáo dục tư tưởng-văn hóa

- Học tập và quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/8/2011 của UBND tỉnh Phú Yên về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống.

- Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2011-2012 theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục toàn diện HSSV và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong nhà trường giai đoạn 2008-2012 theo Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN của Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động, hội thi văn hóa, văn nghệ cấp khoa, cấp trường; tích cực tham gia các hoạt động, hội thi văn hóa, văn nghệ do địa phương và trung ương tổ chức.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các địa phương, đơn vị, trường học,  đoàn thể trong và ngoài tỉnh.

- Thành lập mới, duy trì và phát triển các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ để thu hút HSSV tham gia sinh hoạt và tập luyện.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền thông qua các hệ thống phát thanh, bảng tin, trang web của trường và của các đơn vị trực thuộc, đoàn thể trong trường.

2- Công tác quản lý HSSV

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/4/2011).

- Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy và phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm học 2011-2012 gắn kết với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:

+  Thực hiện tốt công tác Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học (Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BGDĐT - BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an).

+ Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6/2012).

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông” và Kế hoạch liên tịch số 9337/KHLT ngày 4/9/2007 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài truyền hình Việt Nam theo văn bản hướng dẫn của Bộ. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về an toàn giao thông nhằm hưởng ứng Tháng an toàn giao thông (tháng 9/2011).

- Thực hiện Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Nhà trường hoàn thiện các quy định về khu nội trú thuộc thẩm quyền theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT trong năm học 2011 – 2012.

 - Triển khai thực hiện Quy định về đồng phục học sinh, sinh viên phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương (Thông tư số 26/2009/TT-BGĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 - Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh, sinh viên bằng nhiều hoạt động phù hợp.

- Thực hiện đúng quy định phối hợp giữa nhà trường với gia đình và địa phương trong việc quản lý HSSV, đặc biệt đối với trường hợp HSSV tạm ngừng học, thôi học, bị xử lý kỷ luật, quản lý HSSV nam trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với HSSV, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để HSSV vay vốn học tập.

- Tổ chức đối thoại HSSV-Nhà trường; Giải quyết kịp thời những đề nghị hợp lý của HSSV. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của HSSV; tuyên truyền, giáo dục, quản lý, ngăn chặn không để HSSV bị kích động lôi kéo tham gia các hoạt động tự phát, tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật.

 - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy định văn hóa học đường.

- Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị làm công tác HSSV với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên để thực hiện công tác HSSV – thanh niên đạt hiệu quả cao trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

3- Công tác thể dục thể thao (TDTT)

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học: Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học, Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV, Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục tham gia, tăng cường tổ chức việc bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học.

- Duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao tại trường, tạo điều kiện cho HSSV được tham gia tập luyện và giao lưu, thi đấu các giải thể thao tại địa phương, khu vực và toàn quốc.

- Chú trọng và đẩy mạnh việc triển khai công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho HSSV. Hướng dẫn HSSV tham gia các lớp học bơi ngoại khóa trong năm học và dịp hè.

- Có kế hoạch đầu tư kinh phí xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc tập luyện TDTT của HSSV.

4- Công tác y tế trường học

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tại địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán chi cho công tác y tế trường học theo đúng Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học (Thông tư 14/2007/TT-BTC). Tiếp tục thực hiện Quy định xây dựng tr­ường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích (Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT); Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS (Quyết định 84/2008/QĐ-TTgCP; Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT) và phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục (Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT; Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT).

- Bố trí đủ cán bộ làm công tác y tế trường học và đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác y tế trường học. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn y tế trường học do ngành giáo dục, ngành y tế và liên ngành tổ chức.

- Phối hợp với ngành y tế và các ban, ngành có liên quan tại địa phương tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học theo quy định.

 - Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh tr­ường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trư­ờng, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng trư­ờng học xanh, sạch, đẹp. Phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia; các dịch, bệnh, tật trong trường học. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng tránh tai nạn thương tích, giảm nhẹ thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Tiếp tục lồng ghép các nội dung công tác y tế trường học (giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, giáo dục kỹ năng sống và phòng, chống HIV/AIDS cho HSSV) vào các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá. Tăng cường công tác truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá”, “Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS”, “Ngày môi trường thế giới” ...

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác y tế trường học, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV.

-  Tổ chức thực hiện công tác khám sức khoẻ đầu khoá , khám sức khoẻ định kỳ, khám - chữa bệnh, bảo hiểm y  tế, bảo hiểm thân  thể cho HSSV theo đúng quy định.

5- Công tác hỗ trợ HSSV

Xây dựng kế hoạch thành lập trung tâm hoặc phòng hỗ trợ sinh viên theo hướng dẫn của Quyết định số 68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008 ban hành Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục ĐH và TCCN.

 

           III- Triển khai thực hiện

           1- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và đoàn thể phổ biến Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và HSSV trong đơn vị. Căn cứ nội dung và nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch và căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, các đơn vị trực thuộc và đoàn thể xây dựng chương trình hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện.

           2- Các đơn vị, đoàn thể trong trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để thực hiện tốt các nội dung công tác HSSV trong năm học.

           3- Phòng Công tác HSSV có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng trong việc triển khai, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện công tác HSSV theo quy định.

                                                                                          

Nơi nhận:                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc, đoàn thể (để thực hiện);                                                     (đã ký)

- Website Trường, Phòng Công tác HSSV,

- Lưu VT.                                                                                                         NGUYỄN ĐỊNH


[Trở về]   

Các tin khác:
   Báo cáo tổng kết công tác HSSV năm học 2010 - 2011
   Kế hoạch Công tác Học sinh, sinh viên năm học 2010 - 2011


 
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
 
Thông tin quảng cáo
Tín dụng học sinh, sinh viên
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Học tập và làm theo lời Bác
Số lượt truy cập
240763
Bản quyền thuộc về Phòng Công tác học sinh - sinh viên
Địa chỉ: 18 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại : 057.3843124- Fax : - Email : phonghssv.dhpy@gmail.com